เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week9

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 9 ระหว่าง วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ สิ่งที่ได้เรียนมาจาก Quarter 3 ผ่านเครื่องมือ Mind Mapping ได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome

9

22-26 ธันวาคม 2557
เนื้อหา/โจทย์
What did we learn?

คำถาม
What did you learn?

เครื่องมือคิด
- Mind Mapping
(What did we learn?)
- Brainstorms (สิ่งที่ได้เรียนรู้)
- Blackboard Share (สิ่งที่ได้เรียนรู้)

ครู ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter 3

บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- Songs
ชง
ทบทวนเนื้อหาและสิ่งที่เรียนรู้ใน Quarter 3 เรื่อง Songs, Toys, Color, If Cause, How much/How many? Story: Tell me why planes have wings?

เชื่อม
ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือ Mind Mapping เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter 3

ชิ้นงาน 
Mind Mapping (What did we learn?)

ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3
ความรู้
- นักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ใน Quarter 3 โดยใช้  Mind Mapping ได้
-เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3
 ทักษะ
ประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของวิชาภาษาอังกฤษใน Quarter 3 คุณครูได้ให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการถามและให้นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรม และใน Quarter 3 นี้ ในสัปดาห์นี้มีการปรับเปลี่ยนแผนคือเนื่องจากครูได้สรุป Quarter 3ในสัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์นี้ครูจึงให้พี่ ป.5 เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนองาน

    ตอบลบ