เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 1 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 10 ระหว่าง วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ สามารถเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้ อ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ ประโยคและสนทนาสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษWeek
Day
Input
Process
Output
Outcome
10
15
July,2014


เนื้อหา/โจทย์
Daily Routine

คำถาม
What did you see?
What is he doing?

เครื่องมือคิด
- Key Question
- Wall thinking บัตรภาพ)
- Show and share ( Daily Routines Vocabulary)- Brainstorms (กิจวัตรประจำวัน)

บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียนบัตรภาพเกี่ยวกับ Daily Routine
คลิปวีดีโอการเรียนรู้เกี่ยวกับ  Daily Routine
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการถาม/ตอบ
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning.  How are you feeling today? ครูสุ่มถามนักเรียนรายบุคคล
-  ครูเปิดคลิปวิดีโอการเรียนรู้เกี่ยวกับ Mr. Bean Daily Routines(http://www.youtube.com/watch?v=YwmIDHm3kOk)
หลังจากนั้นครูถามสิ่งที่เห็นจากคลิปวิดีโอเช่นWhat did you see?
What is he doing?
What does Mr. Bean do?

เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Mr. Bean Daily Routines
ครูนำเสนอ  Daily Routines Vocabulary เช่น wake up, get up, wash face, brush teeth, take a bath, get dressed, breakfast, go to school, lunch, study, go home, dinner, do home work and go to bed หลังจากนั้นครูอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมแสดงท่าทางแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม
ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน หลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคลครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

ใช้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด My Dayชิ้นงาน 
แบบฝึกหัด My Day

ภาระงาน
สนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันนักเรียนสนทนาถาม/ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับMr. Bean Daily Routines
นักเรียนอ่านออกเสียง Daily Routines Vocabulary
ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครู ได้
- นักเรียนสามารถตอบคำถามจากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Mr. Bean Daily Routines ได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Daily Routine ได้
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
10
16
July,2014
เนื้อหา/โจทย์
 Daily Routine

คำถาม
When did you wake up?
What time did you have breakfast?
 What did you do?
 What do you do every day?

 เครื่องมือคิด
- Key Question
 - Brainstorms (คำศัพท์เกี่ยวกับ  Daily Routines Vocabulary )
- Blackboard Share
- Wall thing ( Daily Routine )

บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการถาม/ตอบ
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? 
ครูสุ่มถามนักเรียนรายบุคคล
 ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Daily Routines Vocabulary เช่น  wake up, get up, wash face, brush teeth, take a bath, get dressed, breakfast, go to school, lunch, study, go home, dinner, do home work and go to bed

เชื่อม
ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียนโดยให้ตอบ What do you do every day? หลังจากนั้น ครูยกตัวอย่างตัวประโยคกิจวัตรประจำวันเช่นI get up at 6:00 in the morning.
I take a bath at 6:30 O’clock.
I have breakfast at 7:00 O’clock.
I go to school at 7:30 O’clock.
I study at 8:40-12:00  O’clock.
I have lunch at 12:00   O’clock.
I go home at 6:00 in the afternoon.
I have dinner at 7:00 O’clock.
I go to bed at 10:00 every day.
ครูพานักเรียนอ่านออกเสียง พร้อมอธิบายการเขียน Daily Routine
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
ใช้

นักเรียนเขียน Daily Routine

ชิ้นงาน 
Daily Routine

ภาระงาน
สนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจวัตรประจำวัน
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
นักเรียนอ่านออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับ Daily Routine


ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
- นักเรียนสามารถเขียน Daily Routines ของตัวเองได้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ Daily Routine ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
10
18
July,2014
เนื้อหา/โจทย์
What did we learn?

คำถาม
What did you learn?

เครื่องมือคิด
- Mind Mapping (What did we learn?)
- Brainstorms (สิ่งที่ได้เรียนรู้)
- Blackboard Share (สิ่งที่ได้เรียนรู้)

ครู :  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter1

บรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ชง
ทบทวนเนื้อหาและสิ่งที่เรียนรู้ใน Quarter1เรื่อง Daily Routine, Feeling, Animals, Preposition, Place, verbs,  The weather, Present Continuous Tense, House เป็นต้น

เชื่อม
ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ผ่านเครื่องมือ Mind Mapping เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter1

ใช้นักเรียนทำ  Mind Mapping เกี่ยวกับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter1
ชิ้นงาน 
-Mind Mapping (What did we learn?)

ภาระงาน
การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter1
ความรู้
นักเรียนสามารถฟังและพูดตอบคำถาม อธิบายและถ่ายทอดให้เพื่อนในชั้นเรียนได้ เขียนสรุปองค์ความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1
  
ทักษะ
-เข้าใจเนื้อหาไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ใน Quarter
-ประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น