เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
สัปดาห์ที่ 5 ระหว่าง วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 5 ระหว่าง วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ สามารถ อ่าน เขียน ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง สามารถใช้ Have/has ในประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แปลความหมายจากนิทานเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Garden ได้ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
1เนื้อหา/โจทย์
Have/has
คำถาม
- What did you see?
- What will we learn today?
เครื่องมือคิด
-Key Questions
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้


ชง
 - ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today?
- ครูเปิดวิดีโอการ์ตูนเรื่องการใช้  Have/has หลังจากนั้นถามนักเรียนด้วยประโยค
- What did you see?
- What will we learn today?
เชื่อม
- ครูยกตัวอย่างคำศัพท์บนกระดาน
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์
- ครูอธิบายการใช้  Have/has ในประโยค
- นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ Have/has
ใช้
 นักเรียนทำ Worksheet

ชิ้นงาน 
Worksheet
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้  Have/has ในประโยค


ความรู้
นักเรียนสามารถใช้  Have/has ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
5
2
เนื้อหา/โจทย์
Have/has
คำถาม
- What did you see?
- Did you remember?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม


ชง
- ครูทักทายนักเรียน What did you do on your holiday? Where did you go on your holiday?
- ครูทบทวนการใช้  Have/has โดยการถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่น ครูพูดว่า They นักเรียนตอบ have
เชื่อม
- ครูเขียนประโยคบนกระดานเช่น
 She has a car.
she doesn't have a car หลังจากนั้นอธิบายการใช้  Have/has ในประโยคปฏิเสธ
- นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธ
- นักเรียนนำเสนอประโยคของตนเอง

ใช้
- นักเรียนเขียนหลักการใช้  Have/has ลงในสมุด
- Worksheet

ชิ้นงาน
Worksheet
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้  Have/has ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ
ความรู้
นักเรียนสามารถใช้   Have/has ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
5
3
เนื้อหา/โจทย์
Translate the story:
 - Fish can swim
 -  Dog and Cat and the Garden
คำถาม
- What did you see in the story?
- How can tell me what the story is about?
- What does it mean?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
- Story:
 Fish can swim
 Dog and Cat and the Garden


ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
- ครูนำเสนอนิทานเรื่อง Fish can swim and dog cat and garden ให้นักเรียนดู แล้วถามด้วยประโยค
What did you see in the story?
How can tell me what the story is about?
What does it mean?


เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน หลังจากนั้นครูแจกนิทานกลุ่มละ 1 เรื่อง
- นักเรียนช่วยกันหาคำศัพท์และแปลความหมายของเรื่องที่ได้
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแปลความหมายของเรื่องที่ได้ พร้อมวาดภาพ ตกแต่งให้สวยงาม
ชิ้นงาน 
แปลความหมายจากเรื่อง
- Fish can swim
 -  Dog and Cat and the Garden
ภาระงาน
 - นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากสิ่งที่เห็นในหนังสือ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาคำศัพท์และแปลความหมายของเรื่องราวจากนิทานที่ได้

ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนแปลความหมายจากนิทานเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Garden ได้
ทักษะ
- นักเรียนสามารถตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 5 มีการปรับเปลี่ยนแผนการสอนจากปกติสัปดาห์นี้พี่ ป.5 เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง The day you want away แต่เนื่องจากค่อนข้างวุ่นวายในการทำกิจกรรม ครูจึงปรับเปลี่ยนการสอนมาเป็นเรื่องการใช้ Have/has ในชั่วโมงแรกพี่ ป. 5 ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ Have/has ในประโยค โดยครูเขียนคำศัพท์ไว้บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ Have/has หลังจากนั้นครูเพิ่มเติมเรื่องการใช้ Have/has ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ พี่ ป. 5 ส่วนมากสามารถใช้ Have/has ในประโยคได้ถูกต้อง แต่ก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจครูจึงอธิบายเพิ่มเติม ต่อมาครูนำเสนอหนังสือนิทานเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Garden แล้วสุ่มถามพี่ ป.5 ว่านิทานแต่ละเรื่องน่าจะเกี่ยวกับอะไร หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน ให้ช่วยกันแปลความหมายของเรื่องที่ได้ พี่ ป.5 ส่วนมากให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการค้นหาคำศัพท์และแปลความหมาย แต่มีบางกลุ่มเช่นกลุ่มของ แบงค์ ทัช สตางค์ที่ไม่ค่อยสนใจครูจึงเข้าไปแนะนำ ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ส่วนมากตั้งใจและสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

    ตอบลบ