เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 6 ระหว่าง  1-5 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ เขียน อ่านออกเสียงคำศัพท์  และประโยคจากเรื่อง Dog and Cat and the Garden และ  Fish can swim ได้ สามารถเรียงคำศัพท์ ให้เป็นประโยคสมบูรณ์ได้ถูกต้อง รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
1


เนื้อหา/โจทย์
Story:  Dog and Cat and the Garden
คำถาม
- What did you see?
- How many fish are there in the picture?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
- Story:  Dog and Cat and the Garden
ชง
 - ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
- ครูเปิดนิทานเรื่อง:  Dog and Cat and the Garden
ให้นักเรียนดู จากนั้นถามนักเรียนด้วยประโยค
- What did you see?
- How many fish are there in the picture?
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากสิ่งที่เห็น
- ครูพานักเรียนอ่านนิทาน ทีละประโยค
- นักเรียนอ่านนิทานพร้อมๆกัน
- นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแปลความหมายของนิทาน
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์ และบทความลงบทสมุดพร้อมแปลความหมาย
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ และบทความลงบทสมุดพร้อมแปลความหมาย
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์จากบทความ
- นักเรียนอ่านนิทานเรื่อง Dog and Cat and the Gardenความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและแปลความหมายของคำศัพท์จากเรื่อง Dog and Cat and the Garden
ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
6


2

เนื้อหา/โจทย์
Story:
-  Fish can swim
-  Dog and Cat and the Garden
คำถาม
- What did you see?
- How many fish are there in the picture?
- Did you remember?
เครื่องมือ
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยการตั้งคำถาม
Story:
-  Fish can swim
-  Dog and Cat and the Garden
ชง
- ครูทักทายนักเรียน What did you do on your holiday? Where did you go on your holiday?
- ครูทบทวนเรื่อง  Dog and Cat and the Garden และ  Fish can swim โดยถามนักเรียน
- What did you see?
- How many fish are there in the picture?
- Did you remember?
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- นักเรียนจับคู่กันหลังจากนั้น ครูแจกซองคำศัพท์ให้แต่ละคู่ ซึ่งภายในซองมีคำศัพท์จากเรื่อง  Dog and Cat and the Garden และ Fish can swim
- นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องจากคำศัพท์ที่อยู่ภายในซองเช่น
Fish can swim.
Fish swim in the water.
- นักเรียนเขียนประโยคลงในกระดาษ พร้อมจัดหมวดหมู่คำที่เป็น Nouns, Pronouns และ Verbs
ใช้
นักเรียนทำ Worksheet จากเรื่อง   Dog and Cat and the Garden แล

ชิ้นงาน
Worksheet จากเรื่อง   Dog and Cat and the Garden
ภาระงาน
- นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้อง
 - นักเรียนอ่านบทความเรื่อง   Dog and Cat and the Garden
ความรู้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่อง  Dog and Cat and the Garden
ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถเรียงคำศัพท์ที่ได้ให้ถูกต้องตามหลักภาษา
- นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่เป็น  Nouns, Pronouns และ Verbs ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
6
3
เนื้อหา/โจทย์
Story:
-  Fish can swim
-  Dog and Cat and the Garden
คำถาม
- What did you see?
- How many fish are there in the picture?
เชื่อม
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
Story:
-  Fish can swim
-  Dog and Cat and the Garden
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?

เชื่อม
- ครูแจกนิทานเรื่อง Fish can swim และ  Dog and Cat and the Garden
ซึ่งในแต่ละประโยคมีช่องว่างเพื่อให้เติมคำศัพท์ที่หายไป
- ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินลงในประโยคให้สมบูรณ์
- นักเรียนอ่านนิทานพร้อมกัน
ใช้
Worksheet (นักเรียนเขียนเติมคำลงในช่องว่าง)

ชิ้นงาน
Worksheet (นักเรียนเขียนเติมคำลงในช่องว่าง)
ภาระงาน
- นักเรียนอ่านบทความเรื่องFish can swim และ Dog and Cat and the Garden
- นักเรียนฟังบทความเพื่อนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่าง


ความรู้
นักเรียนสามารถเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ประโยคสมบูรณ์ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถฟังบทความเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Gardenเพื่อนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 6 พี่ ป.5 ได้เรียนรู้ผ่านนิทานเรื่อง Dog and Cat and the Garden และ Fish can swim ในชั่วโมงแรกครูให้แบ่งกลุ่ม 4-5 คนเพื่อช่วยกันแปลนิทาน หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มช่วยกันทำสมุดนิทาน ต่อมาครูพานักเรียนอ่านนิทาน อ่านพร้อมกันและอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกออกเสียง ชั่วโมงต่อมา ครูแจกซองคำศัพท์ให้ ซึ่งภายในซองมีคำศัพท์จากเรื่อง Dog and Cat and the Garden และ Fish can swim นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องจากคำศัพท์ที่อยู่ภายในซองเช่น Fish can swim. Fish swim in the water. ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ส่วนมากตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่มีบางคนที่ไม่ค่อยสนใจและไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เล่นและพูดคุยกันในระหว่างเรียน ครูจึงสอนต่อไป แต่มาเก็บตกคนที่ไม่ทันในช่วงทำงาน

    ตอบลบ