เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping


เป้าหมายความเข้าใจ(นักเรียน)
1. เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ ของเล่น และสี โดยใช้  Present Simple Tense, Past Simple Tense และ Future Simple Tense ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้หลักภาษาพื้นฐานPresent Simple Tense, Past Simple Tense และ Future Simple Tense  สื่อความเข้าใจผ่านชิ้นงานและภาระงานที่หลากหลาย เช่น การสนทนา Diary นิทาน บทบาทสมมติ ละคร ร้องเพลง Mind Mapping ฯลฯ
3.รักและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Topic: Popular Songs & New Stories กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 /2557 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


สาระที่
มาตรฐาน
เนื้อเรื่อง
ตัวชี้วัด

สาระที่ ภาษาเพื่อ กาสื่อสาร


มาตรฐาน
ต 1.1
                   

Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Greeting, Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
- Present Simple Tense : เช่น
          - Make a line ,please
          - Open your book, please
         -  Be quiet, please
         -  Come  here, please
 - Present Continuous Tense
       -  They are learning to speak English.
        - He is going to party.
        - We are singing Christmas song.
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw, etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
.5/1 สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่านจากเรื่อง Shopping, stories, Directions and Songs
ได้

- ป.5/2 สามารถอ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และบทกลอนจากเรื่อง Shopping, stories, Directions and Songs ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ป.5/3 สามารถระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆได้

- ป.5/4 สามารถอธิบายใจความสำคัญ  และตอบคำถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนาจากเรื่อง Shopping, stories, Directions and Songs ได้

มาตรฐาน
ต 1.2                                       
     

   
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense : เช่น
         May I go outside, please
         May I borrow your pen please?
       What is your color like?
        How is the weather?
         I like blue color.
        Make a circle please.
        I like to read novel.
        I feel happy when I read books.
Past Simple Tense
        - I came to school by car.
        - I went to the market with my mother.
-                   I have two sisters.
Future Simple Tense:
 (S+ will/shall+V1)
เช่น
        - I will write cartoon from the story.
        I will be glad to.
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw,  etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/1  สามารถพูด/เขียนโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคลและให้เหตุผลได้

- ป.5/2  สามารถใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ ได้

- ป.5/3 สามารถพูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชีวิตจริงได้

- ป.5/4  สามารถพูด/เขียนเพื่อ ขอและให้ขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวได้

- ป.5/5 สามารถพูด/เขียนแสดงความรู้สึก  ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบได้

มาตรฐาน
ต 1.3
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense : เช่น
Hi my nickname is Joe. There are 5 people in my family. I like to play volley ball and I like green color.
Draw a picture and explain  เช่น
: This is my picture. There are two cats. They are very cute.
-                   I get up at 6:oo O’clock  then I take a bath at 6:30 O’clock
-                   I think……
-                   There is/are
Present Continuous Tense
-                   He is running.
-                   She is speaking.
-                   They are studying.
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw,  etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/1 สามารถพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

- ป.5/2  สามารถเขียนภาพ แผนผัง  และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่านได้

- ป.5/3 สามารถพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวเช่น Toys, Color, The weathers  and Songs ได้

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน
ต 2.1
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense : เช่น
       - Good morning, how are you doing?  I am good to see you again.
        - Do you know about Christmas’s Day?
      - What is symbol of Christmas’s Day?
        - I like…/I don’t like…
       - The symbol of Christmas’s Day is Santa Claus.
       - We are singing Christmas Songs.
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw,  etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/1  สามารถใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนและสถานที่จริงได้     

- ป.5/2  สามารถตอบคำถาม/อธิบายความสำคัญ ของเทศกาล/
วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษาได้

- ป.5/3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจได้ เช่น Christmas, New Years, Valentine’s Day


มาตรฐาน
ต 2.2
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tens :
        - What does he/she look like?
        - She has long brown hair.
       - How to use noun?
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw,  etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/1  สามารถอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ การลำดับคำ (order)  ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทยได้

- ป.5/ สามารถอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทยได้
สาระที่ 3  ภาษากับวาสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน
ต 3.1
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense : เช่น
Tool: pen, pencil, ruler, book
        : That is…/Those are…
        : That is a pen.
        : Those are my books.
Diary Routine
I get up at 6:oo in the morning
I take a bath at 6:30 O’clock
I have dinner at 7:00 O’clock
I go to school at 7:30 O’clock
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw, etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/1   สามารถค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน Diary หรือ สรุปความเข้าใจเป็น Mind Mapping ได้
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน
ต 4.1
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense: เช่น
        - I have a red pencil.
      - This is my pencil on the table.
        - I am happy.
       - The ball is on the table.
        - It is cloudy.
      - I am playing volleyballs
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw, etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.

- ป.5/1   สามารถฟัง พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและโรงเรียนได้
มาตรฐาน
ต 4.2
Topic Popular Songs & New Stories
Sub topic : Shopping, stories, Directions and Songs
Tense
Present Simple Tense: เช่น
       - What does it mean?
       - What is your favorite occupation?
      - What occupations do you know?
      - How many people in the classroom?
Parts of speech
Nouns: planes, wings, gravity, robot, doll, etc.
pronoun:  I, You, We, They, He, She, and It
Adjective: far, little, always, green, lovely, etc.
Verb: tell, fly, see, help, fills, draw,  etc.
Prepositions: in, on, under, between, next to, etc.
- ป.5/2   สามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากห้องสมุดหรือ Internet ได้
                                                                                                                        

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
Topic: Funny Songs& Stories, Primary 5 Quarter 3/2557


Week
Input
Process
Output
Outcome
1-2
Topic: Funny Songs& Stories
Sub-Topic :
-  Differences of  Holiday, Weekend, Vacation and Day off
- Song: One Thing
- Vocabulary
- Filling the missing vocabularies
- Making correct in sentences
Grammar:
- Present Simple tense
- Verbs
- Nouns
- Pronouns
บรรยากาศในชั้นเรียน
- บรรยากาศในชั้นเรียนครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงปิด  Quarter 2
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
- เพลง  One Thing
- เพลง One Thing
- ซองคำศัพท์
ครูทักทายนักเรียน Good morning, long time no see How are you? How about your vacation?  What did you do? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
-  ครูและนักเรียนสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงปิด  Quarter2
- ครูนำเสนอคำศัพท์ Holiday, Weekend, Vacation, Day off  หลังจากนั้นอธิบายความแตกต่างของคำศัพท์แต่ละคำ  ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
- ครูเปิดเพลง One Thing ให้นักเรียนฟัง
- ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง  One Thing ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ครูให้นักเรียนค้นหาความหมายและ parts of speech จาก dictionary
- นักเรียนเติมคำศัพท์ที่ได้ยินลงในช่องว่าง
- ครูแจกซองกระดาษให้แต่ละคน ในซองมีคำศัพท์ต่างๆด้านใน
- นักเรียนเรียงคำศัพท์ที่ได้ให้เป็นประโยคที่อยู่ในบทเพลงเช่น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องตามเนื้อร้องของเพลง One Thing

ชิ้นงาน
- แต่งเรื่องเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้เช่น Holiday, Weekend, Vacation and Day off
- เขียนคำศัพท์ลงในสมุด

- เติมคำศัพท์ที่ได้ยินลงในช่องว่าง
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2
- สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง
- นักเรียนร้องเพลง  One Thing

ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครู
เกี่ยวกับสิ่งที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2 ได้
- นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของ  Holiday, Weekend, Vacation, Day off ได้
- นักเรียนสามารถเข้าใจ อ่านออกเสียงคำศัพท์ และแปลความหมายคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถนำคำศัพท์มาเรียงประโยคให้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงปิด Quarter 2 ได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของคำว่า Holiday, Weekend, Vacation, Day off ได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการนำเสนอชิ้นงาน
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยคเพื่อนำมาเรียงลำดับให้ถูกต้อง
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำกิจกรรม
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
3-4
Topic: Funny Songs& Stories
Sub-Topic :
- Song: Price Tag ( Jessie j)
- How much..?/ How many..?
- Asking item price.
- Shopping
Grammar:
- Present Simple tense
- Verbs
- Nouns
- Pronouns
- How much..?/ How many..?
บรรยากาศในชั้นเรียน
 - บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการการคำถาม
- เพลง Price Tag
- แถบประโยคจากเพลง Price Tag
- อุปกรณ์ เช่น น้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ
- ครูเปิดเพลง Price tagให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องเพลงตามจังหวะดนตรี
- ครูแจก Sheet เพลง Price tag ให้นักเรียนแต่ละคน
- ครูและนักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน
- นักเรียนคาดเดาเนื้อหาของเพลง หลังจากนั้นครูช่วยอธิบายความหมายเพิ่มเติม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน หลังจากนั้นครูแจกแถบประโยคให้แต่ละกลุ่มๆละ 10 ประโยค
- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องตามเนื้อร้องของเพลง Price tag

- ครูน้ำสิ่งของต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน 
What did you see?
- นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ How much? / How many?
- นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยค

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม A และ B ทั้งสองกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาเช่น
A: How much does it_____?
B: It is____. จากนั้นกลุ่มสลับกันถาม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสนทนา กลุ่มหนึ่งเป็น Seller กลุ่มหนึ่งเป็น Customer

ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์และค้นหาความหมาย ระบุ parts of speech จาก dictionary ลงในสมุด
- วาดภาพให้สอดคล้องกับประโยคที่เลือก
- ติดแถบประโยคลงในกระดาษ A 3 พร้อมระบายสีให้สวยงาม
- ตารางจัดหมวดหมูคำศัพท์ พร้อมวาดภาพประกอบ
- บัตรป้ายราคาพร้อมเขียนประโยคการถามราคา

- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ภาระงาน
- สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลงและการถามราคาเป็นภาษาอังกฤษ
- ร้องเพลง Price tag: (Jessie j) ตามจังหวะดนตรี
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคการถามราคา
ความรู้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียง และแปลความหมายของคำศัพท์จาเกเพลง Price Tag ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถวาดภาพให้สอดคล้องกับประโยคได้
- นักเรียนสามารถเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องตามเนื้อร้องของเพลง Price tag
- นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ที่ใช้ How much? / How many? ในประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถถามราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของเป็นภาษาอังกฤษได้

ทักษะ
- นักเรียนสามารถร้องเพลง Price tagตามจังหวะดนตรีได้
- นักเรียนสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่ได้ฟังจากเพลง
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถ วิเคราะห์จัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ How much? / How many? ในประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
5-6
Topic: Funny Songs& Stories
Sub-Topic :
Stories:
 - Fish can swim
 -  Dog and Cat and the
Grammar:
- Present Simple tense
- Verbs
- Nouns
- Pronouns
- Have/has
บรรยากาศในชั้นเรียน:
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
- หนังสือ  Tell me why planes have wings
- นิทานเรื่อง Fish can swim
 และ Dog and Cat and the

- ครูเปิดนิทานเรื่องDog and Cat and the Garden  ให้นักเรียนดู จากนั้นถามนักเรียนด้วยประโยค
- ครูเขียนประโยคบนกระดานเช่น
 She has a car.
she doesn't have a car หลังจากนั้นอธิบายการใช้  Have/has ในประโยคปฏิเสธ
- ครูนำเสนอนิทานเรื่อง Fish can swim and dog cat and garden ให้นักเรียนดู แล้วถามด้วยประโยค
What did you see in the story?
How can tell me what the story is about?
What does it mean?


ชิ้นงาน
- Worksheet
- แปลความหมายจากเรื่อง
Fish can swim และ Dog and Cat and the Garden
- เขียนคำศัพท์ และบทความลงบทสมุดพร้อมแปลความหมาย
- Worksheet จากเรื่อง   Dog and Cat and the Garden

- Worksheet (นักเรียนเขียนเติมคำลงในช่องว่าง)
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้  Have/has ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาคำศัพท์และแปลความหมายของเรื่องราวจากนิทานที่ได้

ความรู้
- นักเรียนสามารถใช้  Have/has ในประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถเขียนแปลความหมายจากนิทานเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Garden ได้

- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่อง  Dog and Cat and the Garden
ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถเรียงคำศัพท์ที่ได้ให้ถูกต้องตามหลักภาษา
- นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่เป็น  Nouns, Pronouns และ Verbs ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถฟังบทความเรื่อง Fish can swim และ Dog and Cat and the Gardenเพื่อนำคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์


7-8
Topic: Funny Songs& Stories
Sub-Topic :
- Story : Star school
- Vocabulary
- Directions
Grammar:
- Present Simple tense
- Verbs
- Nouns
- Pronouns
- That is/ Those are
บรรยากาศในชั้นเรียน
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
- บทความเรื่อง Star school
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you?
- ครูนำเสนอเรื่อง  Star school ให้นักเรียนดูแล้วตั้งคำถาม
What did you see?
- ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Star school เช่น assembly hall, library, computers, canteen,
music room หลังจากนั้นอ่านออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนอ่านบทความเรื่อง Star school หลังจากครูด้วยคำถาม Where am I?
I can see lots of chair นักเรียนช่วยกับตอบเช่น assembly hall
ครูอ่านบทความภาษาอังกฤษเรื่อง Dear pen friend ให้นักเรียนฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม How many rooms are there in the school? นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม


ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์ และบทความลงบทสมุดพร้อมแปลความหมาย
- Worksheet
- Worksheet (Complete the puzzle )

- ป้ายบอกทิศทาง
ภาระงาน
- การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม
- นักเรียนอ่านบทความเรื่อง  Star school
- นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด และอ่านเรื่อง Dear pen friend

ความรู้
- นักเรียนสามารถใช้  That is/ Those are ในประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงคำศัพท์จากเรื่อง Star school ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถจัดเรียงประโยคจากเรื่อง  Dear pen friend ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ

นักเรียนสามารถตอบคำถามพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้ 
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามจากประโยคได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนมีไหวพริบในการให้ทิศทาง
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
9
เนื้อหา/โจทย์

What did we learn?
คำถาม
What did you learn?
เครื่องมือคิด
- Mind Mapping (What did we learn?)
- Brainstorms (สิ่งที่ได้เรียนรู้)
- Blackboard Share (สิ่งที่ได้เรียนรู้)
บรรยากาศในชั้นเรียน
ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน  Quarter 3-ให้นักเรียนจับกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้จากการเรียนตลอด  Quarter  3  (Mind Mapping, การ์ตูนช่อง)
-Show & Share
-ถาม/ตอบ และให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
-แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
-สรุปองค์ความรู้ Quarter 3/2557
ความรู้
-นักเรียนฟังและตอบคำถามจากการสนทนาได้
-นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
-นักเรียนใช้ประโยคโดยใช้ ได้ถูกต้อง
-นักเรียนเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- ตอบคำถามจากการสนทนาได้
- ประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจตนเอง
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้