เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
สัปดาห์ที่ 4 ระหว่าง วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ ใช้ How much..?/ How many..? ในประโยคได้ถูกต้อง สามารถเขียน อ่านออกเสียงประโยคสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
1เนื้อหา/โจทย์
 How much..?/ How many..?
คำถาม
- What do Much and Many mean?
- What do Much and Many mean?
And How can we use them?

เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยใช้การถาม/ตอบ
- อุปกรณ์ เช่น น้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ

ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you
- ครูน้ำสิ่งของต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน
What did you see?
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถามจากสิ่งของที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษ
- ครูถามนักเรียน Do you know what is "How much....? And How many? หลังจากนั้นครูอธิบายการใช้  First , How much....? Uses for uncountable noun for example sugar ponder pork, Asking item price. และเขียนคำศัพท์บนกระดาน แล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน
- นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ How much? / How many?
ใช้
นักเรียนทำตารางจัดหมวดหมูคำศัพท์ พร้อมวาดภาพประกอบ
ชิ้นงาน 
ตารางจัดหมวดหมูคำศัพท์ พร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ที่ใช้ How much? / How many?
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์

ความรู้
นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ที่ใช้ How much? / How many? ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนสามารถ วิเคราะห์จัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ How much? / How many? ในประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ ได้ถูกต้อง
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
2
เนื้อหา/โจทย์
Asking item price.
คำถาม
- What is the price?
- How much is it?
- If you want to buy something in the market how do you say?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการถามตอบ
- อุปกรณ์ น้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning.
How do you do?
- ครูทบทวนการใช้ How much..?/ How many..? โดย ครูโชว์สิ่งของเช่นน้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ หลังจากนั้นครูถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถามเป็นรายบุคคล
- ครูถามนักเรียน
If you want to buy something in the market how do you say? หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคการถามราคาเช่น
- How much does it cost?
- What is the price?
- How much is it?
- It is ____bath.
 - นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยค
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม A และ B ทั้งสองกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาเช่น
A: How much does it_____?
B: It is____. จากนั้นกลุ่มสลับกันถาม
ใช้
นักเรียนทำบัตรป้ายราคาพร้อมเขียนประโยคการถามราคา


ชิ้นงาน 
บัตรป้ายราคาพร้อมเขียนประโยคการถามราคา
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเกี่ยวกับการถามราคาสินค้า
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคการถามราคา

ความรู้
นักเรียนสามารถถามราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับการถามราคาสินค้าได้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 - นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
 ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
3
เนื้อหา/โจทย์
Shopping
คำถาม
- May I help you?
- What would you like, sir?
- How much is it?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยการตั้งคำถาม
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
- ครูทบทวนการถามราคาโดยครูนำเสนอแผ่นคำศัพท์ แล้วนำไปติดบนกระดานหลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเรียงประโยคให้ถูกต้องเช่น
A: much/ it /does /How /cost?
B: one hundred/ is/ It /bath.
เชื่อม
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค
- ครูนำเสนอประโยคบนกระดานเช่น
Seller: Good morning, sir.
Customer: Good morning.
Seller: May I help you?
Customer: I would like to buy skirt.
Seller: This is a skirt.
Customer: How much is it?
Seller: It is one hundred baths.
Customer: Ok, I will take it.
Seller: This is for you, thank you sir.
ครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสนทนา กลุ่มหนึ่งเป็น Seller กลุ่มหนึ่งเป็น Customer
- นักเรียนสนทนาหลังจากนั้นสลับกันถามตอบ
ใช้
นักเรียนวาดการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ชิ้นงาน 
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ภาระงาน
สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการซื้อของ

ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของได้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ


                                  


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ได้ทบทวนเรื่อง Much/many พี่ ป.5 สามารถตอบได้ว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร และหลังจากนั้นครูได้เชื่อมโยงจากเรื่อง Much/many โดยการใช้เป็นประโยคคำถาม How many….? ครูนำรูปภาพผลไม้ติดบานกระดานแล้วถามนักเรียนด้วยประโยค How many…………are there in the picture? หลังจากนั้นครูถามนักเรียนแต่ละคนนักเรียนส่วนมากสามรถตอบได้ถูกต้อง มีบางคนที่ตอบไม่ได้ ครูจึงให้เพื่อนช่วยตอบ ชั่วโมงต่อมาครูนำเสนอบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของ ครูให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มๆแรกเป็น seller อีกกลุ่มเป็น customer หลังจากนั้นให้อ่านเป็นรายบุคคล พี่ ป.5 ส่วนมากสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง บางคนยังอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องแต่มีความพยายามอ่าน จนสามารถอ่านประโยคได้ ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ส่วนมากให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

    ตอบลบ