เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคจากเพลง One Thing  ได้ สามารถเรียงลำดับคำศัพท์ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
1


เนื้อหา/โจทย์
Song: One Thing
Making correct in sentences
คำถาม
How to make correct sentences?
เครื่องมือคิด
-Brainstorms
-Key Questions
-Blackboard Share  คำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ
- Picture Cards
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการการคำถาม
เพลง One Thing 
ซองคำศัพท์
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
ครูเปิดเพลงเพื่อทบทวน นักเรียนร้องเพลงตามจังหวะ
เชื่อม
ครูแจกซองกระดาษให้แต่ละคน ในซองมีคำศัพท์ต่างๆด้านใน
นักเรียนเรียงคำศัพท์ที่ได้ให้เป็นประโยคที่อยู่ในบทเพลงเช่น
-  ครูอ่านออกเสียงประโยคเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของประโยค
นักเรียนอ่านประโยคเป็นจังหวะเพลง
ใช้
นักเรียนเขียนประโยคลงบนสมุด
ชิ้นงาน 
เขียนประโยคลงบนสมุด
ภาระงาน
ร้องเพลง One Thing
สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคที่อยู่ในบทเพลง ความรู้
นักเรียนสามารถนำคำศัพท์มาเรียงประโยคให้ถูกต้อง
ทักษะ
- ตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
นักเรียนสามารถร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรีได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น 
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
      2
2
เนื้อหา/โจทย์
- Song: One Thing
- Putting the sentences in order
คำถาม
How to put the correct sentences in order?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms คำศัพท์
- Key Questions
-Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall Thinking
 บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
เพลง One Thing 
แถบประโยคจากเพลง One Thing
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
ครูเปิดเพลงเพื่อทบทวน นักเรียนร้องเพลงตามจังหวะ
เชื่อม
ครูนำเสนอแถบประโยคที่อยู่ในเพลง One Thing ครูพานักเรียนอ่านออกเสียง
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ คน หลังจากนั้นครูแจกแถบประโยคให้แต่ละกลุ่มๆละ 10 ประโยค
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องตามเนื้อร้องของเพลง One Thing
ครูเปิดเพลงเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง
ครูและนักเรียนร้องเพลงอีก 1 รอบ
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มติดแถบประโยคลงในกระดาษ A พร้อมระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน
ติดแถบประโยคลงในกระดาษ A พร้อมระบายสีให้สวยงาม
ภาระงาน
ร้องเพลง One Thing
สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเพื่อเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง
ความรู้
นักเรียนสามารถเรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องตามเนื้อร้องของเพลง One Thing
ทักษะ
นักเรียนสามารถร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรีได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยคเพื่อนำมาเรียงลำดับให้ถูกต้อง
นักเรียนตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
2
3
เนื้อหา/โจทย์
- Song: One Thing
- Cards
คำถาม
- What makes you beautiful like a love song?
- How do you feel?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
เพลง One Thing
ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
ครูเปิดเพลงเพื่อทบทวน นักเรียนร้องเพลงตามจังหวะ
เชื่อม
ครูนำเสนอประโยคบนกระดานเช่น
I like song “One Thing” because it is very beautiful song and easy to sing.
ครูพานักเรียนอ่านประโยค
ครูนำเสนอคำศัพท์เพิ่มเติมเช่น
Lovely, good, nice, act.
ใช้
นักเรียนทำการ์ดความรูสึกเกี่ยวกับเพลง One Thing ระบายสีให้สวยงาม
ชิ้นงาน
การ์ดความรูสึกเกี่ยวกับเพลง One Thing
ภาระงาน
ร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรี

ความรู้
นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
นักเรียนสามารถร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรีได้
นักเรียนตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ได้เรียนรู้จากเพลง One Thing โดยครูเปิดเพลงให้ฟัง แล้วแจกชีสเพลงให้ โดยในเพลงจะมีคำอ่านอยู่หลังจากนั้นพาอ่านแต่ละประโยค ช่วงแรกๆ พี่ ป.5 ออกเสียงตามเพลงยังไม่ได้ ครูให้ฝึกซ้ำๆ จนสามารถอ่านคำศัพท์ส่วนมากจากเพลงได้ได้ พี่ ป.5 ส่วนมากรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร้องเพลง แต่มีบางส่วนที่ไม่สนใจและคุยกันเพราะบางคนอ่านไม่ออก ออกเสียงไม่ได้ ครูจึงให้แบ่งกลุ่มฝึกร้อง

    ตอบลบ