เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์   สัปดาห์ที่ 7 ระหว่าง วันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 มิถุนายน 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ เขียน อ่าน ออกเสียงคำศัพท์จากเรื่อง Star school และ Dear pen friend ได้ สามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา เข้าใจและสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
2


เนื้อหา/โจทย์
- Story : Star school
- That is/ Those are
คำถาม
- Can you see?
- What does it mean?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Wall thinking  ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศภายในห้องเรียน
ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you?
- ครูนำเสนอเรื่อง  Star school ให้นักเรียนดูแล้วตั้งคำถาม
What did you see?
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- ครูอ่านบทความให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างบทความที่อ่านเช่น
There are lots of computer in the canteen.
There are lots of chairs in the assembly hall.
หลังจากนั้นครูตั้งคำถามว่าประโยคถูกหรือผิด
- นักเรียนอ่านประโยคพร้อมกัน
ใช้
Worksheet :
Write That’s or Those are. Write the letter.
1.________ the computers in the computer room.
2. ________ the canteen it’s lunchtime.
3.________ the music room.
4. ________ books in the library.
5. ________ the assembly hall. We’re got assembly.
ชิ้นงาน 
Worksheet
ภาระงาน
- การสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็น ตอบคำถามจากสิ่งที่เห็น
- อ่านประโยค


ความรู้
นักเรียนสามารถใช้  That is/ Those are ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้ เขียนและอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์ร่มชูชีพ ได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
7
2
เนื้อหา/โจทย์
Story : Star school
Vocabulary
คำถาม
- Can you see?
- What does it mean?
- What did you see?
- Where am I?
 เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Wall thinking  ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How’s the weather? 
- ครูทบทวนเรื่อง  Star school
เชื่อม
- ครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Star school เช่น assembly hall, library, computers, canteen,
music room หลังจากนั้นอ่านออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน หลังจากนั้นอ่านเป็นรายบุคคล
- นักเรียนอ่านบทความเรื่อง Star school หลังจากครูด้วยคำถาม Where am I?
I can see lots of chair นักเรียนช่วยกับตอบเช่น assembly hall
ใช้
Worksheet (Complete the puzzle )
ชิ้นงาน 
Worksheet (Complete the puzzle )
ภาระงาน
 นักเรียนอ่านบทความเรื่อง  Star school

ความรู้
นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงคำศัพท์จากเรื่อง Star school ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
7
3
เนื้อหา/โจทย์
Story : Star school
คำถาม
- Can you see?
- What does it mean?
- What did you see?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms
- Blackboard Share
- Brainstorms คำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How’s the weather?
- ครูทบทวนเรื่อง  Star school
เชื่อม
ครูอ่านบทความภาษาอังกฤษเรื่อง Dear pen friend ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนอ่านบทความพร้อมกันหลังจากนั้นครูสุ่มให้อ่านเป็นรายบุคคล
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม How many rooms are there in the school. นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- ครูยกตัวอย่างประโยคบนกระดาน
is/ This/ classroom./my
- นักเรียนช่วยกันเรียงประโยคให้ถูกต้อง

ใช้
Worksheet: Write the words in the correct order.
1.  is/ This/ classroom./my
2. a room./Computer/There’s
3. isn’t/There canteen./a
4. is/This music/the room.
5. are/lots of/there/pupils.
ชิ้นงาน
Worksheet
ภาระงาน
นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด และอ่านเรื่อง Dear pen friend
ความรู้
นักเรียนสามารถจัดเรียงประโยคจากเรื่อง  Dear pen friend ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
นักเรียนสามารถตอบคำถามพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามจากประโยคได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานทำบัตรคำศัพท์ได้อย่างสร้างสรรค์
 คุณลักษณะ
รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ ป.5 เรียนเรื่อง Star school ในชั่วโมงแรกครูนำเสนอเรื่อง Star school ให้พี่ๆ ป.5 ดูผ่านทีวี ทุกๆคนสนใจเพราะเป็นการสอนที่แปลกใหม่ หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง ครูอ่านบทความให้นักเรียนฟังแล้วตั้งคำถามจากเรื่อง ชั่วโมงต่อมาครูนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ Star school เช่น assembly hall, library, computers, canteen, music room หลังจากนั้นพี่ๆ ป.5 อ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน หลังจากนั้นอ่านเป็นรายบุคคล ครูตั้งคำถามจากบทความ Where am I? I can see lots of chair นักเรียนช่วยกับตอบคำถาม ต่อมาครูอ่านบทความภาษาอังกฤษเรื่อง Dear pen friend ให้นักเรียนฟังนักเรียนอ่านบทความพร้อมกันหลังจากนั้นครูสุ่มให้อ่านเป็นรายบุคคลครูกระตุ้นด้วยคำถาม How many rooms are there in the school? นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคบนกระดานis/ This/ classroom./my นักเรียนช่วยกันเรียงประโยคให้ถูกต้องในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ส่วนมากตั้งใจและอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่มีบางคนที่ไม่สนใจและเล่นกันในขณะที่ครูสอน ครูจึงสอนต่อไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บตกคนที่ไม่ทัน

    ตอบลบ