เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3  ปีการศึกษา 2557
สัปดาห์ 1 ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 1 ระหว่าง วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ในช่วงปิดเรียนได้ สามารถอธิบายความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off ในประโยค  สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคจากเพลงได้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
1
เนื้อหา/โจทย์
- Greeting
-  Differences of  Holiday, Weekend, Vacation and Day off
คำถาม
- How are you?
- How was your vacation?
- Can you introduce yourself?
- What did you do?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms เรื่อง กิจกรรมที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2
- Key Question
- Show & Share
- Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศในชั้นเรียนครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงปิด  Quarter 2

ชง
ครูทักทายนักเรียน Good morning, long time no see How are you? How about your vacation?  What did you do? ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
- ครูเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2
เชื่อม
-  ครูให้นักเรียนเล่าสิ่งที่ทำในช่วงปิด Quarter 2 ว่าแต่ล่ะคนทำกิจกรรมอะไรบ้าง ครูสุ่มถามเป็นรายบุคคล
-  ครูและนักเรียนสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงปิด  Quarter 2
- ครูนำเสนอคำศัพท์ Holiday, Weekend, Vacation, Day off  หลังจากนั้นอธิบายความแตกต่างของคำศัพท์แต่ละคำ  ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน แต่ละกลุ่มได้หัวข้อเรื่องที่แตกต่างกันเช่น Holiday, Weekend, Vacation, Day off  
ใช้
- นักเรียนในกลุ่มช่วยกันแต่งเรื่องเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้เช่น Holiday, Weekend, Vacation and Day off
 - นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตัวเอง
ชิ้นงาน 
แต่งเรื่องเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้เช่น Holiday, Weekend, Vacation and Day off
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค
ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครู
เกี่ยวกับสิ่งที่ทำในช่วงปิด  Quarter 2 ได้
- นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของ  Holiday, Weekend, Vacation, Day off ได้
ทักษะ
- นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงปิด Quarter 2 ได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของคำว่า Holiday, Weekend, Vacation, Day off ได้
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการนำเสนอชิ้นงาน
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น คุณลักษณะ
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำกิจกรรม
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
1
2
เนื้อหา/โจทย์
- Song: One Thing
- Vocabulary
คำถาม
- What did you see from the song?
-  What words did you hear from the song?
เครื่องมือคิด
-Brainstorms
- Key Question
- Blackboard Share คำศัพท์
-Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
- เพลง  One Thing
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? How is the weather?
- ครูเปิดเพลง One Thing ให้นักเรียนฟัง
เชื่อม
- ครูถามนักเรียนด้วยประโยค
What did you see from the song?
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง  One Thing ครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน
- ครูเขียนคำศัพท์เพิ่มเติมจากที่นักเรียนบอก หลังจากครูอ่านคำศัพท์ให้ฟัง ให้นักเรียนอ่านตาม
ครูให้นักเรียนค้นหาความหมายและ parts of speech จาก dictionary
ใช้
นักเรียนทำบัตรคำศัพท์จากเพลง One Thing
ชิ้นงาน 
บัตรคำศัพท์จากเพลง One Thing
ภาระงาน
- สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง
- นักเรียนร้องเพลง  One Thing
ความรู้
นักเรียนสามารถเข้าใจ อ่านออกเสียงคำศัพท์ และแปลความหมายคำศัพท์ได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
- นักเรียนสามารถร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรีได้
- นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง
- นักเรียนสามารถร้องเพลง One Thing ตามจังหวะดนตรีได้

- คุณลักษณะ
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำกิจกรรม
- กระตือรือร้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตรงเวลา
- มั่นใจกล้าแสดงความคิดเห็น
1
3
เนื้อหา/โจทย์
What did we learn?
คำถาม
- Who can tell me 'What day is today?
- What did we learn in quarter 2?
เครื่องมือคิด
- Key Questions
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการถาม/ตอบ
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning.
How do you do?
Who can tell me 'What day is today?
- ครูเล่าความเป็นมาของวัน Halloween เช่น ประวัติ กิจกรรม สัญลักษณ์ของวัน Halloween
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวัน Halloween
- ครูตั้งคำถาม What did we learn in quarter 2?
- นักเรียนช่วยกันระดมความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Q2
ใช้
นักเรียนทำ Mind Mapping เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วจาก Q2
ชิ้นงาน
Mind Mapping เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วจาก Q2
ภาระงาน
พูดคุย สนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัน Halloween

ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนสิ่งที่ได้เรียนมากใน Q2 ผ่าน Mind mapping ได้
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวัน Halloween ได้
- นักเรียนตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนครูได้นำเสนอคำศัพท์ที่หมายถึงวันหยุดเหมือนกันแต่ใช้แตกต่างกันคือ holiday , Vacation, Weekและ Day off ครูอธิบายถึงความแตกต่างในการใช้ หลังจากนั้นครูอ่านประโยคเป็นภาษาไทยแล้วให้นักเรียนตอบว่าในประโยคควรใช้ holiday , Vacation, Week หรือ Day off พี่ ป.5 สามารถตอบได้ถูกต้อง หลังจากนั้นครูทบทวนคำศัพท์ด้วยการให้เขียนตามคำบอกโดยแบ่งกลุ่ม ครูอ่านประโยคภาษาไทยเหมือนเดิม แต่นักนักเรียนออกไปเขียนคำศัพท์ แต่ในกิจกรรมนี้พี่ ป.5 ค่อนข้างวุ่นวายและกิจกรรมไม่มารถดำเนินต่อไปได้ครูจึงหยุดกิจกรรม ชั่วโมงต่อมาครูจึงปรับเปลี่ยนแนวการสอนคือทักทาย อธิบายงาน ให้งาน สั้นๆ หลังจากนั้นให้พี่ ป.5 ได้ใช้เวลาทำงานของตัวเอง

    ตอบลบ