เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์    สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ เขียน อ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคเรื่อง Directions ได้ สามารถอธิบายทิศทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ รวมทั้งมีความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
1

เนื้อหา/โจทย์
Directions
คำถาม
What did you see?
Who can tell me What video is about?
เครื่องมือคิด
-Brainstorms
- Key Questions
- Blackboard Share คำศัพท์
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม
- วิดีโอเกี่ยวกับการถามทิศทางของชาวต่างชาติ
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today? How is the weather?
- ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการถามทิศทางของชาวต่างชาติ ให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน
What did you see?
Who can tell me What is video about?
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม
- ครูให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่ได้ยินจากวิดีโอ
Words did you hear from the video?
ครูเขียนคำศัพท์บนกระดานเช่น
on the left,  on the right,  straight on,  opposite
near, next to, between, turn left, turn light หลังจากนั้นครูอ่านออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์พร้อมกัน หลังจากนั้นครูถามเป็นรายบุคคล
นักเรียนค้นหาความหมายและ parts of speech จาก dictionary
ใช้
นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุด
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ลงในสมุด
ภาระงาน
- สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยินจากวิดีโอ
- อ่านออกเสียงคำศัพท์
ความรู้
นักเรียนสามารถเข้าใจ อ่านออกเสียงคำศัพท์ และแปลความหมายเกี่ยวกับ Directionsได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
- นักเรียนสามารถบอกคิดคำศัพท์ที่ได้ยินจากเพลง
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- คุณลักษณะ
- ตั้งใจมุ่งมันในการทำกิจกรรม
- กระตือรือร้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตรงเวลา
- มั่นใจกล้าแสดงความคิดเห็น
8
2  

เนื้อหา/โจทย์
Directions
คำถาม
How do I get to…?
 เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking  ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการตั้งคำถาม
- รูปภาพแผนที่
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you today?
- ครูทบทวนคำศัพท์ ผ่านกิจกรรม How do I get to…? โดยครูวางสถานที่จำลองไว้ หลังจากนั้นสุ่มนักเรียนออกมาเพื่อทำตามที่ครูพูดเช่น
Go straight on, turn left, turn light, etc.
เชื่อม
- ครูติดรูปภาพแผนที่บนกระดาน หลังจากนั้นยกตัวอย่างประโยค
How I get to
bookshop?
You can go straight on, turn left into Oxford Street.  Turn right when you see Apple street.  The bookshop is next to the church.
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์การบอกทิศทาง หลังจากนั้นครูเขียนบนกระดาน
- นักเรียนจับคู่สนทนา เกี่ยวกับการถามทิศทางเช่น
A: How I get to the train station?
B: You can go straight on and turn left.
ใช้
นักเรียนทำทำป้ายบอกทิศทาง
ชิ้นงาน 
ป้ายบอกทิศทาง
ภาระงาน
- สนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบอกทิศทาง
- อ่านออกเสียงประโยค

ความรู้
นักเรียนสามารถเขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์อธิบายทิศทางได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
- นักเรียนสามารถสนทนา ตอบคำถามระหว่างเพื่อน/ครูได้
- นักเรียนมีไหวพริบในการให้ทิศทาง
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
8

3  
เนื้อหา/โจทย์
Directions
คำถาม
How you get………?
เครื่องมือคิด
- Key Question
- Brainstorms เรื่อง Hungry for Hot dogs
- Blackboard Share คำศัพท์
- Brainstorms คำศัพท์
- Wall Thinking
บรรยากาศ/สื่อ
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการถามทิศทางของชาวต่างชาติ
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you?
How is the weather?
- ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการถามทิศทางของชาวต่างชาติ เพื่อทบทวน
เชื่อม
- ครูเขียนคำศัพท์และโประโยคบนกระดาน
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน
- ครูสาธิตให้นักเรียนดูพร้อมกับพูดประโยคเช่น I go straight on, turn left into Oxford Street.  Turn right when you see Apple street.  The bookshop is next to the church.
ครูตั้งคำถามให้แต่ละคนเช่น
How you get………?
- นักเรียนฝึกพูดตอบคำถามพร้อมกับทำท่าทางประกอบ
ใช้
 นักเรียนแต่งนิทานสั้นๆเกี่ยวกับการบอกทิศทาง
ชิ้นงาน
นิทานสั้นๆเกี่ยวกับการบอกทิศทาง
ภาระงาน
- สนทนาพูดคุย ระดมความคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบอกทิศทาง
- นักเรียนฝึกพูดตอบคำถามพร้อมกับทำท่าทางประกอบ
ความรู้
- นักเรียนสามารถอธิบายทิศทางเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถเขียนแผนที่ และบอกทิศทางได้
ทักษะ
- นักเรียนสามารถบอกทิศทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆได้
- นักเรียนมีไหวพริบในการให้ทิศทาง
- นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆ ป.5 เรียนเรื่องการบอกทิศทาง (Directions) ในชั่วโมงแรกครูนำเสนอคำศัพท์เช่น
    Turn left, turn right, go straight ahead, go past โดยการออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบเพื่อให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้น ต่อมาครูสุ่มให้นักเรียนออกมาแสดงท่าทาง โดยให้เพื่อนคนอื่นช่วยออกเสียงคำศัพท์และคนที่ออกมาแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับคำศัพท์ หลังจากนั้นครูติดแผ่นชาร์ตบินกระดานหลังจากนั้นถามด้วยประโยค Where is the……? How can I get to……แล้วให้พี่ๆ ป.5 ช่วยกันตอบคำถามเช่นThe hotel is next to the bank. You can go straight ahead and turn right และชั่วโมงสุดท้ายครูให้พี่ ป.5สรุปสิ่งที่ได้เรียนมาผ่านการเขียน Mind Mapping

    ตอบลบ