เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2557
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่าง วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและคำอธิบายอย่างง่ายๆ ใช้ much/many ในประโยคได้ถูกต้อง สามารถเขียน อ่านออกเสียงประโยคสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
4
1เนื้อหา/โจทย์
Much/ Many
คำถาม
- What do Much and Many mean?
- What do Much and Many mean?
And How can we use them?

เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยใช้การถาม/ตอบ
- อุปกรณ์ เช่น น้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ

ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How are you
- ครูน้ำสิ่งของต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน
What did you see?
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถามจากสิ่งของที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษ
- ครูถามนักเรียน Do you know what is " Much/ Many หลังจากนั้นครูอธิบายการใช้  และเขียนคำศัพท์บนกระดาน แล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน
- นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้
 Much/ Many
ใช้
นักเรียนทำตารางจัดหมวดหมูคำศัพท์ พร้อมวาดภาพประกอบ
ชิ้นงาน 
ตารางจัดหมวดหมูคำศัพท์ พร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
- นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ที่ใช้ much / many
- นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์

ความรู้
นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ที่ใช้ much / many ในประโยคได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนสามารถ วิเคราะห์จัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ใช้ much / many นประโยคได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ ได้ถูกต้อง
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
2
เนื้อหา/โจทย์
Asking item price.
คำถาม
- What is the price?
- How much is it?
- If you want to buy something in the market how do you say?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงาน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการถามตอบ
- อุปกรณ์ น้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning.
How do you do?
- ครูทบทวนการใช้  Much/ Many โดย ครูโชว์สิ่งของเช่นน้ำตาล น้ำปลา สบู่ หนังสือ น้ำ หลังจากนั้นครูถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
เชื่อม
- นักเรียนตอบคำถามเป็นรายบุคคล
- ครูถามนักเรียน
If you want to buy something in the market how do you say? หลังจากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคการถามราคาเช่น
- How much does it cost?
- What is the price?
- How much is it?
- It is ____bath.
 - นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยค
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม A และ B ทั้งสองกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาเช่น
A: How much does it_____?
B: It is____. จากนั้นกลุ่มสลับกันถาม
ใช้
นักเรียนทำบัตรป้ายราคาพร้อมเขียนประโยคการถามราคา


ชิ้นงาน 
บัตรป้ายราคาพร้อมเขียนประโยคการถามราคา
ภาระงาน
- นักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเกี่ยวกับการถามราคาสินค้า
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคการถามราคา

ความรู้
นักเรียนสามารถถามราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูเกี่ยวกับการถามราคาสินค้าได้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 - นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก
 ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน เอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ
4
3
เนื้อหา/โจทย์
Shopping
คำถาม
- May I help you?
- What would you like, sir?
- How much is it?
เครื่องมือคิด
-Key Question
- Brainstorms คำศัพท์
- Blackboard Share  คำศัพท์
- Wall thinking ชิ้นงาน
- Show and share ชิ้นงานบรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยการตั้งคำถาม
ชง
- ครูทักทายนักเรียน Good morning. How do you do?
- ครูทบทวนการถามราคาโดยครูนำเสนอแผ่นคำศัพท์ แล้วนำไปติดบนกระดานหลังจากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเรียงประโยคให้ถูกต้องเช่น
A: much/ it /does /How /cost?
B: one hundred/ is/ It /bath.
เชื่อม
- นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค
- ครูนำเสนอประโยคบนกระดานเช่น
Seller: Good morning, sir.
Customer: Good morning.
Seller: May I help you?
Customer: I would like to buy skirt.
Seller: This is a skirt.
Customer: How much is it?
Seller: It is one hundred baths.
Customer: ok, I will take it.
Seller: This is for you, thank you sir.
ครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสนทนา กลุ่มหนึ่งเป็น Seller กลุ่มหนึ่งเป็น Customer
- นักเรียนสนทนาหลังจากนั้นสลับกันถามตอบ
ใช้
นักเรียนวาดการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ชิ้นงาน 
การ์ตูนช่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ภาระงาน
สนทนาถามตอบเกี่ยวกับการซื้อของ

ความรู้
- นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของเป็นภาษาอังกฤษได้
- นักเรียนสามารถเขียน อ่านออกเสียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะ
- นักเรียนตอบคำถาม พูดสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือครูได้
- นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้
- กล้าคิด กล้าแสดงออก
ตั้งใจมุ่งมันในการทำงาน รวมทั้งเอาใจใส่ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
- นักเรียนสามารคออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คุณลักษณะ
- รับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา
- มีความมั่นใจในการพูดนำเสนอ/ตอบคำถาม
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
- ชื่นชมและยินดีต่อผลงานเพื่อนๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ได้เรียนเรื่อง Much/many ในชั่วโมงแรกครูนำสื่อจริง เช่น น้ำตาล น้ำปลา เงิน หนังสือ เพื่อให้พี่ ป.5 เข้าใจมากขึ้น หลังจากนั้นครูถามว่าสิ่งไหนบ้างที่ใช้ Much สิ่งไหนบ้างที่ใช้ many ตอนแรกพี่ ป.5 ยังแยกไม่ได้ ต่อมาครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งของให้ดู หลังจากนั้นพี่ ป.5 ส่วนมากสามารถตอบได้ถูกต้อง ชั่วโมงต่อมาครูได้ทบทวนการใช้ Much/many ผ่านกิจกรรมโดยครูแจกคำศัพท์ซึ่งมีภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่ได้ว่าจะใช้ Much/many กิจกรรมนี้พี่ ป.5 สามารถจัดหมวดหมู่คำศัพท์ได้ถูกต้อง แต่มีบางคำที่ยังใช้ไม่ถูกคือคำว่า Money ครูอธิบายเพิ่มเติม ในสัปดาห์นี้พี่ ป.5 ส่วนมากให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

    ตอบลบ