เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "Funny Songs & Stories"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เข้าใจและสามารถสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษจากเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับการซื้อขาย บทเพลง ผ่านการตอบคำถามจากวรรณกรรม นิทาน การ์ตูน บทบาทสมมติ Mind Mapping ได้อย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจความแตกต่างของการใช้ Holiday, Weekend, Vacation and Day off สามารถเขียน ออกเสียงคำศัพท์ ข้อความ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านการร้องเพลง และนิทานได้

Assessment


มหัศจรรย์น้ำกับชีวิต


ข้อดีของการทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ครู
นักเรียน
- คุณครูมีเวลาในการวางแผนหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมล่วงหน้า
- คุณครูได้เรียนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้ไปพร้อมกับนักเรียน เช่น การทำเครื่องกรองน้ำ การทดลองปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลม


- ภาระงานเอกสาร (การเขียนแผนการจัดกิจกรรม) ไม่ยุ่งยากมากทำให้คุณครูมีเวลาในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
- จากหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูวางแผนไว้นักเรียนได้รับประโยชน์ที่จำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิต เช่น รู้จักวิธีตรวจสอบเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้น้ำ

- นักเรียนได้ปะทะกับปัญหาจริงด้วยการลงมือปฏิบัติ สังเกต ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มทุน คุ้มค่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำเสื้อชูชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

- นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะชีวิตจากการลงมือคิด ทำนวัตกรรมของตนเอง ทักษะการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้


ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ครู
นักเรียน
- ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูวางแผนไว้มีเยอะระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา


- พัฒนาการการเรียนรู้ของพี่ป.2 แต่ละคนมีความแตกต่างกัน คุณครูต้องใช้เวลากับนักเรียนส่วนหนึ่งในการแนะนำให้นักเรียนเข้าใจทำให้ใช้เวลาในการทำงานนาน

- ภาระงานด้านการประเมินเยอะมากขึ้นครูไม่สามารถประเมินได้ทันทีหลังจากที่ชิ้นงานเสร็จ

- การประเมินต้องใช้วิจารณญาณมากในการให้คะแนน เพราะยากในการจับ Out come กับตัวชี้วัดของแต่ละวิชา

- หน่วยการเรียนรู้ไม่ได้มาจากความชอบ/สนใจ ของนักเรียนแต่ละคนจริงๆ ทำให้บางช่วงเวลานักเรียนไม่รู้สึกร่วมกับปัญหานั้นจริง


- ในช่วงวัยของนักเรียนความสนใจในเรื่องต่างๆอาจมีระยะเวลาไม่นานหากทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกินสองสัปดาห์ทำให้เด็กๆรู้สึกเบื่อได้- ชิ้นงานไม่เป็นรูปเป็นร่างที่ทนทานแข็งแรงเนื่องจากทักษะการทำงานของเด็กๆ เช่น การใช้กรรไกร การเย็บ การประกอบชิ้นงาน ยังต้องอาศัยการเจริญเติบโตของช่วง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น